top of page

Regulamin warsztatów

 

 1. Organizatorem warsztatów jest NU Foundation (zwana dalej Fundacją), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbowej 5/32 (KRS: 0000669711, NIP: 7831756313, REGON: 366872759).

 2. Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które prześlą w trybie określonym przez Fundację wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w warsztatach. Zgłaszający się do udziału w warsztatach uczestnik potwierdza tym samym swoją dyspozycyjność w czasie trwania warsztatów.

 3. Jeśli warsztaty są płatne, zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty określonej w ogłoszeniu nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym  rozpoczęciem warsztatów. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników spośród wszystkich zgłoszeń.

 4. Jeśli warsztaty są bezpłatne, Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników spośród wszystkich zgłoszeń.

 5. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń nie gwarantuje udziału w warsztatach. Fundacja gwarantuje udział w warsztatach zakwalifikowanej osobie, która uiściła pełną opłatę w terminie określonym w pkt. 3

 6. Opłatę należy przelać na wskazane w ogłoszeniu konto bankowe lub skorzystać z elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.nufoundation.pl (o ile będzie on dostępny). W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz datę rozpoczęcia warsztatu w formacie rrrr.mm.dd.

 7. W warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

 8. Uczestnik warsztatów we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak: koszty podróży i dojazdu, koszty zakwaterowania czy ubezpieczenia.

 9. Fundacja ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W takim przypadku, o ile będzie to możliwe, Fundacja rozpocznie zapisy na liście rezerwowej. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników z listy rezerwowej.

 10. Fundacja ma prawo do odwołania warsztatów, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała, aby pokryć koszty organizacyjne. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na warsztaty otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.

 11. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Fundacji, uczestnicy zostaną powiadomieni o tym drogą mailową. W porozumieniem z uczestnikami zostanie określony nowy termin warsztatów. Jeżeli uczestnictwo w warsztatach w nowym terminie nie będzie możliwe, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy.

 12. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach :
  - powyżej 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia warsztatów uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty,
  - w terminie krótszym niż 7 (ale dłuższym niż 3 dni) dni przed rozpoczęciem warsztatów uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości  50% wpłaconej kwoty,

  - w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatów uczestnikowi nie przysługuje zwrot.

 13. Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów o czym poinformuje uczestnika drogą elektroniczną.

 14. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów.

 15. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas warsztatów.

 16. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć podczas warsztatów bez uzyskania od Fundacji zgody w formie pisemnej.

 17. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację w celach informacyjnych (związanych z realizacją warsztatu) zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 oraz zgodnie z przyjętą przez Fundację „Polityką Prywatności” dostępną w wersji elektronicznej  na stronie: www.nufoundation.pl/polityka-prywatnosci

 18. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji statutowych działań Fundacji. Poprzez utrwalenie rozumie się: nagranie audio i/lub wideo oraz wykonanie zdjęć (dalej zwane Utworami). Poprzez wykorzystanie rozumie się publikację w: Internecie, prasie, radiu, telewizji, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji oraz opracowywanie dalszych Utworów z wykorzystaniem utrwalonego wizerunku.

 19. Fundacja ma prawo do bezpłatnego i odpłatnego przekazania Utworów, na których utrwalony został wizerunek uczestników stronom trzecim w celach promocyjnych i/lub marketingowych.

bottom of page