top of page

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 

 1. Fundacja pod nazwą NU Foundation, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Mikołaja Maciejewskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 4.11.2016 r. przez notariusza Wojciecha Zielińskiego w Kancelarii Notarialnej Wojciech Zieliński mieszczącej się przy
  ul. Libelta 29A/3 w Poznaniu.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. z l991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 § 3 

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.         

 3. Fundacja może tworzyć swoje oddziały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

                                                          

§ 4

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 2. Fundacja może używać własnego znaku graficznego oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.

 3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia, jak również przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

                                         

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

 

§ 6

Celem Fundacji jest wspieranie i umożliwianie wszechstronnego rozwoju i aktywizacji współczesnych społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania kultury, sztuki i nauki, rozwoju komunikacji, promocji talentów, inicjowania współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz współpracy międzynarodowej, a także promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce i za granicą. 

                                                       

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Realizację projektów społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, artystycznych, badawczych i wydawniczych,

 2. Realizację i produkcję  imprez i wydarzeń kulturalnych, festiwali, koncertów, wystaw, spektakli, konferencji, projektów edukacyjnych i spotkań w Polsce i zagranicą,

 3. Wspieranie realizacji i udział w projektach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,

 4. Prowadzenie badań i organizacja projektów badawczych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji,

 5. Wspieranie rozwoju oraz promocję twórczości artystów, naukowców i osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach,

 6. Opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych i szkoleniowych,

 7. Promowanie i wykorzystywanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji artystycznej i kulturalnej osób dorosłych, 

 8. Produkcję dzieł artystycznych, w tym filmów, spektakli, płyt winylowych, DVD i CD, albumów, wydawnictw książkowych itp.

 9. Podejmowanie współpracy międzynarodowej wynikającej z celów statutowych Fundacji,

 10. Podejmowanie współpracy na rzecz wspierania aktywności Polonii i Polaków zagranicą,

 11. Inicjowanie i prowadzenie programów promujących artystyczny dialog międzynarodowy,

 12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami, ośrodkami kultury, organizacjami i podmiotami gospodarczymi w Polsce i zagranicą,

 13. Współpracę z przedstawicielami środowisk naukowych, artystycznych, politycznych i biznesowych, a także z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, uczelniami, ośrodkami naukowymi i mediami,

 14. Wspieranie instytucji kultury i innych podmiotów, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,

 15. Aktywizację różnych środowisk i grup społecznych,

 16. Wspieranie działań na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i międzykulturowej,

 17. Propagowanie kultury, sztuki, upowszechnianie kultury i dostępu do niej,

 18. Docieranie do nowych odbiorców kultury i sztuki oraz poszerzanie ich świadomości poprzez działania edukacyjne, kulturę i sztukę,

 19. Działania na rzecz rozwoju publiczności, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk z zakresu „audience development” oraz „engaging audiences”,

 20. Propagowanie rozwoju publiczności oraz zmniejszenia fizycznych i psychicznych odległości kulturowych, klasowych, językowych, rasowych, które mogą utrudniać uczestnictwo w odbiorze kultury i sztuki,

 21. Realizację projektów wspierających rozwój komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowych mediów na komunikację współczesnych społeczeństw,

 22. Działania na rzecz rozwoju komunikacji między różnymi grupami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem,

 23. Popularyzację i wdrażanie dobrych praktyk z zakresu fundraisingu, sponsoringu oraz mecenatu kultury, sztuki i nauki,

 24. Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do rozwoju kultury, sztuki i nauki,

 25. Ochronę i promocję dziedzictwa narodowego,

 26. Pozyskiwanie funduszy na prowadzenie i/lub prowadzenie kampanii kulturalno-społecznych,

 27. Organizowanie kampanii społecznych i kampanii reklamowych służących realizacji celów Fundacji i popularyzujących cele Fundacji,

 28. Promocję działań związanych z Fundacją.

 

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami, przebywających w Polsce i za granicą.

 2. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi, jak również osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.

 

§ 9

 1. Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie.

 2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 10

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00zł (słownie: tysiąc złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

               

§ 11

 1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
  darowizny, spadki, zapisy krajowe i zagraniczne;
  dotacje i subwencje oraz granty;
  dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  dochody z tytułu przeprowadzenia aukcji;
  dochody z odpłatnej działalności statutowej;
  dochody z majątku Fundacji.

  2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie Polskiej (PLN) oraz w walutach obcych.

  3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym.

  4. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów        działalności Fundacji.

 

§ 12

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

§13

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

 

§ 14

Jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

 

§ 15

 1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

 2. Fundator może być członkiem Zarządu.

 3. Fundator nie może podejmować żadnych decyzji w sprawie Fundacji jeśli nie jest członkiem zarządu.

 4. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

 5. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, przy czym ilość kadencji jest nieograniczona.

 6. W kolejnych kadencjach skład Zarządu powołuje ustępujący Zarząd.

 7. W skład Zarządu mogą wchodzić obcokrajowcy.

 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

      - złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,

      - śmierci członka Zarządu,

      - odwołania z pełnienia funkcji.

   9. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Zarządu w następujących przypadkach:

      - choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

      - nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

      - istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 10. W przypadku złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, prawo powołania nowego członka
       przysługuje Prezesowi Zarządu.

 11. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji Prezesa Zarządu, funkcję Prezesa Zarządu obejmuje
       Wiceprezes Zarządu.

 

§ 16

 Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.

 1. Prezes Zarządu zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w Fundacji, a z Prezesem Zarządu umowę taką zawiera Wiceprezes Zarządu.

 2. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora na fundusz założycielski Fundacji.

 3. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 4. Fundacja może rekrutować wolontariuszy do realizacji projektów wynikających z działalności statutowej.

 5. Fundacja może przyjmować na praktyki studentów uczelni wyższych.

 6. Fundacja może przyjmować stażystów.

 

§ 17

 Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  realizacja celów statutowych;
  sporządzanie planów pracy i budżetu;
  uchwalanie regulaminów;
  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
  podejmowanie decyzji w sprawach podziału, łączenia bądź likwidacji Fundacji;
  zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami;
  ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji.

 

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu przesyłając informację o jego terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 składu członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 5. Uchwały Zarządu mogą zostać skutecznie powzięte również wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie lub przy wykorzystaniu innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczta, e-mail, faks, komunikator internetowy itp.) na postanowienie, które ma być powzięte i na głosowanie w jednym z wymienionych powyżej trybów.

 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 19

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności prowadzenie bieżących spraw Fundacji, a także czuwanie nad wykonywaniem uchwał Zarządu.

 

V. REPREZENTACJA

 

§ 20 

 1. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie za wyjątkiem spraw majątkowych.

 2. W sprawach majątkowych  wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 

§ 22

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

                                                               

§ 23

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

                                                               

§ 24

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z uwzględnieniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanych w tym celu przez Zarząd Fundacji.

bottom of page